2023ko ekainak 4, igandea
Atzo Atzokoa

Autores:   Manterola Beldarrain, José de
Titulos:   Euskal oroitza = Recuerdo basco : 25 de Mayo, Calderón 1681-1881
Editores:  Imp. de los Hijos de I.R. Baroja, San Sebastián, 1881

Localizacion              Sign.Topografica
FONDO DE RESERVA          C-125 F-1

Pinche para ampliar

EUSKAL-OROITZA
25 de Mayo
CALDERON
1681-1881
Recuerdo basco
 
 

EUSKAL-OROITZA

Esta composicion ha sido premiada con corona de plata en el certámen en honor de D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA abierto por el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, y se publica por acuerdo del Jurado calificador y á expensas de la citada Corporacion municipal.
 

EUSKAL-OROITZA

Euskera kanta au sariztatua izan da zillarrezko koroarekin Donostiko Bilguma edo Ayuntamentuak ON PEDRO CALDERON BARCA-RENGOAREN onmenean egindako euskarazko itz-jostaldian, eta argitaratutzen da era onetan Batzarre epakitzallearen erabakiz eta uri ontako Bilgumaren kontura.
 
 

EUSKAL-OROITZA.

CALDERON AUNDIARI
BERE BIGARREN EUNTEKO MUGALDIAN.
 

I.
Amets bat zala bizit au,-zion,-
Errañu utsa gure usteak,
Irudipen ta zorabioa
Munduaren gora-berak;
Engañio ta utsirudia
Lurreko gauza guztiak,
Irudetsiak gure on ta atsegiñ
Ala nola gure penak,
Amets bat oso gure bizia
Ta amets utsak gure ametsak.

II.
¿Ote dirade ametsak ere
Zure aomen argitua,
Lur triste onetan utzi zenduen
Izen chit oitagitua,
Gaur Españiyak, mundu guziya
Ikusirik arritua,
Zure buruan ipintzen duen
Erramu urrezko korua,
Eta emen bian zureganunzko
Senti oi dan mireskua...?

III.
Ez, ez; ez dira oyek ametsak,
Ez da au ez irudipena,
Begira zazu, aditu zazu,
Drama-asletan onena,
Pozez beterik, oso arriturik,
Deadartzen zaute lenena,
Eta urrezko egal ederrez
Jantzirik jainkosa omena,
Mundurik-mundu, erririk-erri
Darama ariñ zure izena.

IV.
Gudari ona, apaiz obea,
Izkribatzalle bikaña,
Komedi-asletan gaiñ-gañekoa
Beste bat ez beziñ aña,
Ez da arritzeko, ez miresteko,
Arkitzia gaur España
Zoraturikan, ikusirikan,
Mundu guzia aiñ apaña,
Askidatzeko zuri zor dizun
Omen eder ta izengaña.

V.
Ez eta ere emen bakarrik
Festa eder oek ez dira,
Erri guziak elkarturikan
Zure omenaren argira
Onrasko leyan famatzen dute
Zure argidotar kondaira,
Ta irakurririk liburu eder
Munduari emanak jira,
Zure irudi gurgarriari
Danak daude gaur begira.

VI.
Ara Parnaso mendian ere,
Musa-andreen bizitzan,
Apolo jaun ta bere semeak
Elkartzen diran lekuna,
Lope de Vega, Tirso, Moreto,
Breton, Ayala, Montalvan,
Shakspeare, Corneille* ta beste geiago,
Danak pozez bildurikan,
Kenduaz beren koro ederrak
Jartzen dizkizute oñeta.

(*) Irakurri bitze izen oek: Saspir, Kornell....

VII.
Bada naiz Jaunak Lope-ri eman
Ugaritasun aundia.
Tirso-ri iori gozitz ederrak
Eta ziadi argia,
Rojas, Moreto ta beste askori
Aditz ederreen doaia.
Bakar-bakarrik eman zizkizun
Andizki ain arrigarria,
Paregabeko gaintondoa ta
Iztunde zoragarria.

VIII.
Doai oekin igo ziñaden
Odoiak ikutseraño,
Egazti artean oi dan bezela
Arranoa zeruraño;
Igo ziñaden, ego sendoaz,
Iñor es zan lekuraño,
Ta argatik zure oroitz ederra
Garbi bizi da gaurdaño,
Ta biziko da munduba mundu
Izan dediñ arteraño.

IX.
Bai, baliteke, izan liteke,
Ametsa dela biziya,
Izan liteke munduba ametsa,
Ametsa ere guztiya,
Baña zerutik, zauden tokitik,
Baldin bada ikusiya
Zure onmenean gaur egiten dan
Otsandi zoragarriya,
Ez dezu esango ametsa dala
Irichi dezun gloriya.

X.
Mundu guziyan entzuten dira
Kantu ta musika ederrak,
Izkuntz denetan otsestitutzen
Zure lan arrigarriak;
Ta Españatarrai elkarturikan
Erri arrotz bakanenak
Koru eder ta dizdizariak
Zillarz ta urrez egiñak
Dakazkite gaur galaitutzeko
Zure buru ta kopetak.

XI.
Leku danetan gaur ageri da
!O izkribatzalle argia!
Erramu ostoz apaindurikan
Zure tallunz gurgarria,
Ta Gades-tikan Tiber-eraño
¡Au gauza miresgarria!
Zeru ta lurrak, erakutsiaz
Dizuten borondatia,
Batetan danak esaten dute,
Calderon, zerala aundia!

XII:
Nik ere bada, naiz izan arren,
Biurzari oso motza,
Nirik euskaldun izena eta
Gure arrigarrizko izkuntza
Ager ditezen zure festetan,
Suturik nere biotza,
Egiten dizut itz-neurtu oen
Amoriozko eskeintza:
Ar zazu, bada, Calderon ona,
Euskaldun baten oroitza.

Jose Manterola
Donostian, 1881.go Mayatzean.
 
 

RECUERDO BASCO

AL GRAN CALDERON
EN EL SEGUNDO CENTENARIO DE SU MUERTE.
 

I.
La vida es sueño,-decia-sombra vana nuestros deseos, ilusion y frenesí los vaivenes mundanales, engaño y mentira cuanto nos rodea, vana ficcion así nuestras dichas y placeres como nuestra existencia, y simples sueños nuestros sueños.

II.
¿Serán quizás sueño tambien tu preclara fama, el ilustre nombre que legaste en la tierra, la corona de oro y laurel que sobre tus sienes ciñe hoy la España, ante el Orbe admirado, y el asombro que tus obras producen entre nosotros?

III.
Nó, nó; no son sueños estos; no es esta vana ficcion. Mira, contempla: llenos de júbilo y admiracion te aclaman hoy el primero y el mas insigne entre los escritores dramáticos, y la Fama, ornada de hermosas alas, lleva velóz tu nombre de nacion en nacion y de pueblo en pueblo.

IV.
Buen soldado, mejor sacerdote, escritor insigne, dramático sin rival, no es de extrañar que la España, ébria de júbilo, se encuentre hoy asombrada al contemplar á todos de gala, deseando pagar así el ributo de gloria y el renombre que la pátria te debe.

V.
Y no creas que solo aquí, en España, se celebran hoy fiestas en tu loór; asociados todos los pueblos al explendor de tu fama, pegonan con honrosa lid tu brillante historia, y despues de leer tus hermosas obras, que se han esparcido por el Orbe entero, contemplan con respeto tu venerable figura.

VI.
Mira, allá en el monte Parnaso, mansion perenne de las musas, lugar dó se reune Apolo con sus predilectos hijos, Lope de Vega, Tirso, Moreto, Breton, Ayala, Montalvan, Shakspeare, Corneille y otros muchos, congregados todos llenos de júbilo, despójanse expontáneamente de las coronas que ostentan en sus sienes para rendirlas á tus piés.

VII.
Y es que si á Lope otorgó Dios una asombrosa fecundidad; á Tirso sabrosos y abundantes chistes é ingenio agudo y penetrante; y á Rojas, Moreto y otros el preciado don de una inteligencia privilegiada, á tí, solo á tí, te concedió esa grandeza tan admirable, esa profundidad sin rival y esa elocuencia avasalladora.

VIII.
Con tales dones te elevaste hasta las nubes, cual entre las aves se remonta á los cielos la potente águila; llegaste con firme y seguro vuelo donde nadie jamás llegó; y por esto tu grata memoria ha llegado incólume hasta nosotros y vivirá mientras el mundo exista.

IX.
Podrá quizás ser un sueño nuestra vida; será tal vez un sueño el mundo y una ficcion cuanto nos rodea; pero si desde el Cielo donde moras contemplas hoy la solemne fiesta que se celebra en tu loór, no podrás decir que es un sueño la gloria que has alcanzado.

X.
En todo el Orbe se escuchan hermoso cánticos en alabanza tuya; en todos los idiomas conocidos se ensalzan tus admirables producciones, y asociadas á España las mas notables naciones extrangeras, te ofrecen magníficas y brillantes coronas de plata y oro para adornar tu frente.

XI.
En todas partes ¡oh escritor insigne! se muestra hoy tu venerable imágen coronada de laurel, y desde Cádiz alTiber ¡espectáculo admirable! cielo y tierra, mostrándote su gran voluntad, exclaman á una: ¡Cuán grande eres, Calderon!

XII.
Yo también, aunque pobre y modesto poeta, deseoso de que el nombre euskaro y la admirable lengua de los bascos tengan representacion en las fiestas que en tu honor se celebran, te dirijo, cual cariñosa ofrenda, estos humildes versos. Dígnate ¡oh buen Calderon! aceptar este recuerdo de un bascongado.
 

José Manterola
San Sebastian, Mayo de 1881.

San Sebastian: Imp. de los Hijos de I.R. Baroja.

 

 

 


 


2007 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net